Om lovtidende.dkInformationsleverandører Civilstyrelsen
Om Lex Dania Links
Kontakt Civilstyrelsen

Efter grundlovens § 22 påhviler det regeringen at sørge for loves kundgørelse.

Lov af 25. juni 1870 om udgivelse af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, indeholder regler om kundgørelsesmåden, og om kundgørelse af kongelige anordninger og bekendtgørelser.

Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende. Udgivelse af Lovtidende hører til Justitsministeriets område og varetages siden den 15. oktober 2004 af Civilstyrelsen, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen.

Ved lov nr. 305 af 19. april 2006 om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) er det bestemt, at Lovtidende efter justitsministerens nærmere bestemmelse kan overgå til elektronisk form. Ved bekendtgørelse nr. 1394 af 12. december 2007 om ikrafttrædelse af lov nr. 305 af 19. april 2006 er det fastsat, at Lovtidende med virkning fra den 1. januar 2008 (årgang 2008) er overgået til elektronisk form. Nærmere regler om det elektroniske Lovtidende er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2007 om Lovtidende i elektronisk form.

Lovtidende udkommer i 3 afdelinger: A, B og C. I Lovtidende A optages alle de love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres i Lovtidende, og som ikke optages i Lovtidende B. I Lovtidende B optages finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove. Lovtidende C indeholder traktater.

Lovtidende udgives på alle hverdage, hvor der er forskrifter til optagelse. Love kundgøres normalt dagen efter stadfæstelsen. Tilsvarende kundgøres alle anordninger og desuden alle bekendtgørelser, der sætter love helt eller delvist i kraft, normalt dagen efter udstedelsen. Alle disse forskrifter kundgøres efter en særlig hasteprocedure, hvilket kan indebære, at Lovtidende udgives på lørdage, søndage og helligdage. I særlige tilfælde kan det endvidere være nødvendigt at kundgøre andre forskrifter af hastende karakter efter hasteproceduren.

Lovtidende A ISSN 1903-7643
Lovtidende B ISSN 1903-7635
Lovtidende C ISSN 1903-7627